KURS PEDAGOGICZNY – KWALIFIKACYJNY DLA CZYNNYCH ZAWODOWO NAUCZYCIELI Drukuj
sobota, 13 lutego 2010 14:59

W programie kursu są następujące bloki tematyczne:

1. Społeczny sens edukacji

 • Historia wychowania
 • Polski system edukacji
 • Prawo oświatowe

 

2. Socjopsychologiczne mechanizmy życia w szkole

 • Rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży
 • Psychologia funkcjonowania jednostki w sytuacjach szkolnych

3. Planowanie i wykonywanie zadań dydaktycznych i wychowawczych

 • Reforma systemu oświaty a profilaktyka szkolna


METODYKA NAUCZANIA

 • Środki dydaktyczne w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, media edukacyjne
 • Planowanie zajęć – planowanie pracy dydaktycznej
 • Warsztat pracy nauczyciela. Samokształcenie i doskonalenie nauczycieli
 • Cele kształcenia
 • Zasady nauczania – uczenia się
 • Metody nauczania przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych (tradycyjne, aktywne)
 • Metody nauczania z komputerem (przedmioty ogólnokształcące, przedmioty zawodowe)
 • Psychologiczno-pedagogiczne aspekty oceniania. Ocena wspierająca rozwój ucznia.
 • Formy zajęć i struktura jednostki lekcji. Ocenianie osiągnięć uczniów
 • Hospitacja zajęć z uwzględnieniem metod aktywizujących

METODYKA SZCZEGÓŁOWA

 • Przedmioty humanistyczne
 • Przedmioty matematyczno-przyrodnicze

Czas trwania kursu: 290 godzin (2 semestry) – w tym 38 godzin wykładów, 122 godziny ćwiczeń, 122 godziny metodyki nauczania i 8 godzin warsztatów z zakresu pokonywania sytuacji stresowej w pracy nauczyciela.

Cena kursu: 1800 zł (łączny koszt 2 semestrów)

 

KARTA  ZGŁOSZENIA :

do pobrania w formacie Microsoft Word 2003 (DOC)

do pobrania w formacie Adobe Reader (PDF)